Rehabilitació

LES PREMISSES

La necessitat de dur a terme una actuació de restauració en el monument, a causa del seu estat, unit amb la problemàtica de la zona quant a necessitat de places d’aparcament i el poder compaginar l’espai del mercat amb un ús diferent del que tenia i més coincident amb les necessitats de l’època, pel fet que l’antic mercat va deixar pràcticament de funcionar per l’aparició de noves galeries d’alimentació en la zona i centres comercials, porten al plantejament global de la forma d’intervenció en l’edifici, on es planteja en una primera fase, a més de la restauració de l’edifici, la creació de tres soterranis d’aparcament i una galeria comercial en semisoterrani, deixant per a una segona fase l’habilitació quant a espai comercial.

REFORMA I AMPLIACIÓ

La primera fase del projecte, on es van emprar unes complexes tècniques d’excavació i recalçat a causa del manteniment de l’estructura històrica existent, se centra en tres actuacions ben diferenciades pel que fa a la seua complexitat, dedicació i sensibilitat, que es poden resumir en una primera fase de recalçat, consolidació i readaptació de la fonamentació existent per a permetre així l’excavació de quatre plantes per sota de la cota zero, una segona que se centra en la recuperació de la nau històrica, que mostrava assentaments així com oxidacions importants en els nusos de l’estructura primària de ferro i una tercera actuació que consisteix en la rehabilitació de les fàbriques de rajola de les portades, així com a recuperar tots aquells elements que bé pel fet que s’havien caigut o canviat permeten tornar als seus orígens a aquest edifici.Mètode descendent-ascendent

La fase d’actuació estructural del mercat, portava implícita la complexitat de recalçar les portades de rajola, pel fet que els fonaments d’aquestes ja havien patit assentaments i moltes de les patologies que es van trobar en l’aparell de rajola eren a causa d’aquests assentaments, i també per haver d’acomodar les fàbriques a una nova fonamentació per poder crear així els soterranis d’aparcament. Per això es dissenya una fonamentació que consisteix a executar un cosit dels fonaments existents amb els nous i així, mitjançant bigues i puntals, poder transmetre les càrregues del conjunt a la seua nova cota de fonamentació, i permetre excavar el terreny per sota de les portades.

A causa de la necessitat de realitzar excavacions de prou profunditat (-14.75 m)  juntament amb vials i la proximitat dels edificis circumdants, va portar a la conclusió que era necessari l’execució de murs pantalla, que permeteren a més de proporcionar la seua solució definitiva com a mur de soterrani facilitar l’excavació per sota del nivell freàtic, reduint l’accés d’aigua al recinte i facilitant l’esgotament del nivell freàtic durant la fase de construcció.

Una vegada executades les pantalles es procedeix a executar el mètode descendent-ascendent. El primer pas és el clavat a rotació de les piles-puntals des de la cota zero, que consisteixen en uns puntals mixtos de formigó i acer, amb un diàmetre d’excavació d’1,20 m, on es formigona fins a la cota –14 m, deixant des d’aquest nivell fins a la cota zero un farciment de graves que ocupa l’espai entre el perfil i el diàmetre de la perforació i que seran els pilars de la nova estructura del mercat i faciliten el lligat amb la llosa de planta baixa que serà la primera a executar-se. Posteriorment s’excava fins a un nivell de 7 m i s’executa la llosa intermèdia, que serveix també com a recolzament de les pantalles perimetrals continuant l’excavació fins a 15 m i finalitzant amb la llosa de fons, completant el procés en executar els dos forjats restants de forma ascendent i completar així l’estructura. En aquest procés es deixa previst un buit central en la planta baixa que serveix de connexió amb la planta inferior, i proporciona un nou punt de vista del mercat, al mateix temps que crea un espai interrelacionat que permet l’entrada de llum i el configura d’acord amb els seus nous usos.

ESTRUCTURA METÀL·LICA

Una segona actuació va consistir en la consolidació de la nau històrica, que mostrava assentaments així com oxidacions importants en els nusos de l’estructura primària de ferro, pel fet que per l’interior de cadascuna de les 36 columnes que configuren les naus del mercat discorren els elements d’evacuació d’aigües de les cobertes, que a causa de l’obturació de canalons i baixants anaven descomponent interiorment l’estructura de ferro, quedant en alguns punts dimensions de xapa de pocs mil·límetres amb un considerable procés d’oxidació, amb la qual cosa es va haver de desmuntar i reparar nus a nus tota l’estructura per a poder recuperar-la en la seua totalitat.

RESTAURACIÓ

L’última parteix del procés de rehabilitació que, una vegada que l’edifici estava consolidat estructuralment, va consistir en l’actuació sobre les fàbriques de rajola de les portades, degradades pel pas del temps, mitjançant sistemes de neteja que no danyaren els elements decoratius, ceràmiques i morters, i s’aconseguira tornar el colorit i ornamentació exquisida de què disposa el mercat, per a això es va procedir a la neteja de tots els elements de taulelleria mitjançant aigua calenta a pressió en la taulelleria i micro-pulling en les zones de formigons, es van cosir els clivells que apareixien mitjançant barnillatge de fibra de vidre, i de la mateixa manera es van reposar els elements que faltaven en molts dels ornaments amb morters de reintegració. Mitjançant la documentació que es va poder anar aconseguint durant l’obra, basada sobretot en fotografies antigues, fins i tot dels venedors, es va poder anar constatant pèrdues de motius ornamentals, com els rastos d’alls de la portada de Jorge Juan o les rematades dels cupulins de la mateixa façana, que se van anar completant al llarg dels treballs per a poder tornar als seus orígens a aquest edifici, bandera del modernisme a València.